Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viaiblameyou iblameyou
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista viaiblameyou iblameyou
1213 2643 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiblameyou iblameyou

February 15 2018

4038 fa0b 500

rumi-thealien:

darkeecofreak:

punkrorschach:

It’s extra funny bc the character actually is like a 20 year old girl who’s been cursed to look like that.

As a kid and I was always confused as to why Sophie just accepted being an old woman but I get it now.

@jazzisback

umarliśmy już tyle razy że teraz możemy tylko dumać czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski, stopy w ogień

January 26 2018

5289 aaa7 500
Reposted fromverronique verronique viaiblameyou iblameyou
1274 d626 500
Reposted frommsofall msofall viaszarakoszula szarakoszula

January 14 2018

Reposted fromantichris antichris viaiblameyou iblameyou
9457 0f50 500
Reposted fromrichardth richardth viaiblameyou iblameyou
0672 c92c 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viaiblameyou iblameyou

January 03 2018

7257 fe85
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaiblameyou iblameyou
3213 505a 500
Reposted fromNekoii Nekoii viaiblameyou iblameyou

December 17 2017

Człowiek wrażliwy najpierw czuje, później rozumie. 
— E. Kołda
Reposted fromniewychowana niewychowana viaBloodMoon BloodMoon
Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości.
— Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża
Reposted frommonstrum monstrum viaImaginationMika ImaginationMika
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszarakoszula szarakoszula
Nie ma nic bardziej tragicznego niż żebranie o gest, o uśmiech od ukochanej Istoty. Przy tej tragiczności blednie wielka inna tragiczność, tragiczność cielesnego kalectwa, tragiczność duchowego kalectwa... wielka tragiczność blednie przy tragiczności żebrania o miłość.
— Edward Stachura
Reposted from21gramow 21gramow viaiblameyou iblameyou
7302 d70e 500
Reposted fromdivi divi viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl